زمینه آموزش رشته مدیریت صنایع

شرکت مجتمع آموزشی خدمات مشاوره مدیریتی بینا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی