حوزه مدیریت

شرکت مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پرداز

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

شرکت ندای اقتصاد بامداد

شرکت بهین کنترل ایرانیان پویا (BCI)

ساما(سامانه مدیریت ایران)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی