نماینده اتحصاری دلتا گرین سبز ایتالیا

شرکت دلتای سبز جنوب (سهامی خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی