کنترل کیفی محصولات

شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان

شرکت کیا گسترش صنعت

شرکت صنایع مس ذوچن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی