زباله شهری

شرکت نوین پلیمر سپند آرا

شرکت گروه بین المللی قادی (خزر میلاد)

شرکت اینت (مسئولیت محدود)

شرکت نیرو محرکه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی