در زمینه الکترونیک

شرکت طلوع جویندگان آسیا

شرکت موج پیام آور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی