مطالعات فنی

شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران

شرکت مشاوران انرژی تهران

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی