ت صنفی

شرکت سندیکای تولید کنندگان موتور سیکلت ایران

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

شرکت ابزار سرا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی