تولید انواع آلیاژ پایه مس برنج

شرکت صنایع مس ذوچن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی