کارهای عمومی

شرکت مشبک ساز قائم با مسئولیت محدود

پیله وران

پنسله

شرکت ماشین سازی حایر زاگرس غرب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی