رشته زمین شناسی

شرکت مهندسین مشاور کان ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی