دارای صلاحیت

شرکت مهندسین مشاور کار انرژی پویان

شرکت مهندسین مشاور کان ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی