جنس پلی پروپیلن

شرکت گروه بازرگانی آریا

شرکت کارتن پلاست نفیس

شرکت پوشش های مصنوعی فن آور

پارسا پلاستیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی