زمینه مختلف مهندسی

شرکت مهندسین مشاور سامان انرژی اصفهان

شرکت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی