مادگی

شرکت تجهیزات ورزشی آیکان

شرکت صنعت نوین رویان

شرکت گروه حمل و نقل محسنین (صابر)

شرکت انتشارات پیروزان

شرکت راهبرد پیمایش

شرکت تعاونی تن آتی ساز شرق

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی