اکتشافات

شرکت نفت ایران میامی

شرکت توسعه علوم زمین

شرکت پژوهشکده علوم زمین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی