زمینه زمین شناسی

شرکت مهندسین مشاور خشت آزما

شرکت توسعه علوم زمین

شرکت مهندسی معدنکاو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی