وزارت صنایع

شرکت ارتقاع گستر اوج

شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس

شرکت صبا آسانبر شمال

شرکت فرسان پیما شرق

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی