������������������

شرکت سامانه های بعد پنجم

شرکت مرکز تحقیقات فیزیک نساجی

شرکت تولیدی کاغذهای بهم پیوسته تهران

شرکت خدماتی بازرگانی دیبا توکل

شرکت گروه مهندسی ثمین تراشه

سیماوا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی