تامین قطعات

شرکت فنی مهندسی تجهیز ماشین هرمز

مهندسی و ساختمان تنوتاس تابان

هیدروصنعت پاسارگاد

توان پژوه جنوب

بازرگانی علم و صنعت

فرنام صنعت پاکسا

اتوماسیون کاران فارس

صنایع ساوج

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی