فرو آلیاژها

شرکت ذوب فلزات محسنی

شرکت پژوهش مواد

شرکت فن آوران باردو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی