کوانتومتر

شرکت حامی فن آوران یکتا Hami Fanavaran Yekta

شرکت پگاه طیف

شرکت پویش صنعت البرز توانا

شرکت صنایع مس ذوچن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی