انواع سطل

شرکت مبعث پلاستیک

شرکت هبوط مهر آریا (هما)

شرکت شهریور پلاستیک

شرکت تولیدی و صنعتی روناس پاد

صنعت فراوران آمل س خ

شرکت زرین قاب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی