توزیع مواد غذایی

شرکت پخش ناز گستر اسپادانا

شرکت گروه زرین زرین ترنج تابان آسیا

شرکت خدمات و پشتیبانی (هما)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی