ارائه خدمات و مشاوره

شرکت انجمن صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری

شرکت گروه پوما

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی