کنسرت

موسسه ندای شادی ایرانیان

شرکت همایش گستر روشن نما

شرکت همایش آوران نیل هفتم

شرکت کانون فرهنگی هنری توپولی های تهران

شرکت نسیم سبز تصویر

شرکت کانون آفتاب پارسیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی