امور اداری

مجتمع آموزشی امام علی ع

شرکت همیار نیروی پارسیان

شرکت کاوش تجارت ساینا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی