انجمن صنفی کارفرمایی صنایع آبکاری ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی