آموزش فنی

شرکت مجتمع آموزشی خدمات مشاوره مدیریتی بینا

شرکت عصر اندیشه پیشرو

شرکت فرآیند پژوهان گیتی (FPG)

شرکت مجتمع فنی ایرانیان

پارسیان فیدار خاورمیانه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی