انجام کلیه امور پژوهشی

شرکت جویندگان قاره هفتم

شرکت گروه مجلات سبزینه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی