مجموعه خودرو

شرکت سیال نیرو صنعت

شرکت بازرسی مهندسی آزمون آسا پارسه

شرکت سهند هیدرولیک

شرکت نوآوران شکوهیه

شرکت فلز فرم

شرکت شایان کوشا پارسیان

شرکت شتاب کار

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی