غرفه سازی نمایشگاهی

آتیه معماری ریسمان

شرکت گروه وینا

شرکت گروه طراحان آرا نو

شرکت آفرینگان نوین اندیشان پیام

شرکت بین المللی طراحان ایده مجیر (ایمیدکو)

شرکت مشاوران طرح و ایده فرس

شرکت نقشستان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی