عضویت و همکاری با تشکل صنفی بین المللی

شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی