خانواده بی بضاعت و ایتام

شرکت مؤسسه خیریه اشرف الانبیاء

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی