پست

شرکت بسته بندی خشکبار کیهان رفسنجان

کشاورزی نهال پسته رفسنجان

پسته درناز جنوب شرق

تولیدی صنعتی گلدشت بیاض

بسته بندی کرمان صفا

پسته در دانه کرمان

شهین پرآور

تعاونی صنایع بسته بندی مواد غذایی گلستان زرند

آستان قدس رضوی

کشت و صنعت کاشفان کویر

تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان

تعاونی پسته سیرجان

کارخانجات صنعتی پسته آریا رفسنجان

بازرگانی خدماتی و تولیدی پسته دریای سبز رفسنجان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی