پتروشیمی و نیروگاهی

شرکت بازرگانی فولاد فدک

شرکت بازرگانی پارس فولاد

شرکت انرژی صنعت آداک

شرکت مهندسی پانید

شرکت بورس فلزات

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی