انجام کلیه امور شرکت ها در سراسر ایران

شرکت تدبیر سازان آفریقا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی