برنزی

شرکت مجتمع صنعتی طلایه

شرکت کار و اندیشه نو آور

شرکت شیرآلات صنعتی سام

آذران نما

شرکت کارواندیشه نوآور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی