ضایعات مس

شرکت ایران بازیافت کار

شرکت رنگین فلز صومعه موقت یکساله

مس کاران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی