تولید انواع گوشت ماهیان پرورشی گرم آبی

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی شرق مازندران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی