نرم افزار اتوماسیون اداری

فراتحليلگران ورجاوند

شرکت رایان تچرا سیستم

شرکت مهندسی وایا فرا اندیش

شرکت پارتوس داده ورز

شرکت زوبین

شرکت نبراس انفورماتیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی