تولید سیستم میکروفن کنفرانس

شرکت صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی