احداث شهرک صنعتی و مجتمع خدماتی

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی