تراکشن

شرکت صنایع نیرو سازان ماد

شرکت تام لوکوموتیو آریا

شرکت مهندسی پزشکی نوین

شرکت فن ژنراتور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی