کانکس و کاروان

گروه ساختمانی صنعتی فارسان

شرکت فارس کانکس

شرکت صنایع فلزی مهشید فام

شرکت پارت سوله (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی