دارای نمایندگی معتبر مخصوصاً در روسیه

شرکت بارکاس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی