مهندسی ارزش

کلینیک تخصصی مشاوره مهندسی مالی مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر حسابداری امور

شرکت پدید آوران اطلس پارس

شرکت مهندسین مشاور عمران محیط زیست

شرکت مؤسسه خدمات مدیریت و فن آوری رشد قلم چی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی