تولید سموم دفع آفات نباتی

شرکت فرآورده های شیمیایی هف

شرکت شیمیایی گل سم گرگان (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی