کشتیرانی و خدمات دریایی

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی آفتاب بنادر اروند

شرکت پیوند دریا (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی