حمل هوایی

شرکت حمل ونقل بین المللی و ترخیص کالا سفیر آریا

شرکت ایران هماهنگ بار

شرکت باربران ایران (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی